Zalecenia dla widzów, związane z udziałem w seansach filmowych Kina „Światowid” w Czarnkowie.

1. Korzystanie z udostępnionych przez kino środków ochrony indywidualnej przy wejściu do kina, przy wejściu na salę oraz przy wyjściu z kina.
2. Zakrywanie ust i nosa.
3. Udostępnienie widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na sali, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
4. Zachowanie jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy :
a) widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia,
b) widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
c) osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
5. Zachowanie bezpiecznego dystansu między widzami( 2 metry).
6. Opuszczenie sali kinowej oznaczonym wyjściem ewakuacyjnym znajdującym się na górze sali.
7. Preferowany zakup biletów online, a w kasie kina i w barze- płatność bezgotówkowa.

 


 

Regulamin Kina „Światowid” Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie

Regulamin określa zasady korzystania z kina „Światowid” w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Wstęp do sali kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
6. Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
7. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
8. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w kinie kategorycznie zabrania się:
• dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku – DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.)
• korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów,
• spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek,
• głośnego zachowania zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczenia w imprezie.
9. Sala kina jest monitorowana.
10. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren kina.
11. Zabrania się wnoszenia na salę kinową alkoholu oraz artykułów spożywczych zakupionych poza barem kinowym.
12. Za rzeczy pozostawione w szatni oraz na sali kinowej nie ponosimy odpowiedzialności.
13. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na sali kina porządku oraz czystości.
14. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Informacje o seansach filmowych i sposobie rezerwacji można uzyskać pod numerami telefonów: 67 255 26 51 /od pon. do pt. do godziny 15:00 lub 67 349 34 80 w godzinach pracy kina.
2. Kasa kina czynna jest na 1 godzinę przed pierwszym seansem, do 10 min po rozpoczęciu ostatniego seansu.
3. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu.
4. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne.
5. Zwrot za bilety na film jest możliwy przed rozpoczęciem danego seansu tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu.
6. Bilety grupowe są sprzedawane dla grup 12-osobowych i większych.
7. Bezpłatne wejścia opiekunów grup na seans (dotyczy grup wymagających opieki opiekuna) zależne są od liczby osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
• wiek przedszkolny i wczesnoszkolny: grupa 12- podopiecznych do 10-tego roku życia – 2 opiekunów.
• wiek szkolny: grupa 12 podopiecznych od 10. do 18. roku życia – 1 opiekun.
8. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia, osobom powyżej 60 roku życia oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali kina lub przy kasie biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo osoba niepełnosprawna jak i opiekun osoby niepełnosprawnej.
9. Kino „Światowid” bierze udział w programie „Karta Dużej Rodziny” – upoważnione do korzystania z przysługującej ulgi przy zakupie biletu do kina są osoby posiadające kartę z identyfikatorem Miasta Czarnków o numerze 300201 1. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w kasie kina, na stronie internetowej www.czarnkow.pl bądź w siedzibie Urzędu Miasta Czarnków.
10. Legitymacje emeryta – rencisty /plus dokument ze zdjęciem/, studenckie, uczniowskie, sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.
11. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
• gdy klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów,
• osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
• wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Miejskiego Centrum Kultury
12. Podczas projekcji w systemie 3D, należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodne z systemem Dolby Digital 3D. Okulary są odpłatnie dostępne w kasie kina.
13. Okulary zakupione w kasie stają się własnością klienta, który może z nich korzystać wielokrotnie.
14. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problemy z odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino Światowid nie ponosi odpowiedzialności za jakość takiej projekcji, jak również za zdrowie widza w trakcie seansu w technologii 3D.
15. Miejskie Centrum Kultury, nie ponosi odpowiedzialności, jeśli klient wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z innych okularów. Oznacza to, iż klient zrzeka się prawa do domagania się zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu powołując się, na jakość odbioru obrazu.
16. Wskazane jest odczekanie pół godziny po seansie w technologii 3D, przed prowadzeniem pojazdu mechanicznego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• na całym terenie kina obowiązuje zakaz palenia.
• obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren kina.
• toalety przeznaczone są tylko i wyłącznie dla klientów kina.
• interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do dyrektora Miejskiego Centrum Kultury.
• niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9 listopada 2013r.